سوالات متداول:

  • تايم تحويل فايل عكس های اديت شده ٢ ماه است.
  • عكس ها برای انتخاب به صورت كانتكت برای شما در واتساپ يا تلگرام ارسال می شود.
  • هر اصلاحی كه رويی عكس ها انجام می شود ٢ هفته زمان ميبرد تا آماده شود.
  • دوستانی كه مبلغ عكس ها را با تاخير بيشتر از دو هفته واريز می كنند ما هيچگونه مسئوليتی در مقابل نگهداری و افزايش قيمت ها نداريم.
  • بعد از ارسال فايل عكس های اديت شده امكان حذف يا جابجايی اون عكس نيست.
  • باقی مبلغ عكس ها بعد از انتخاب عكس ها تسويه می شود.