بی مقدمه بريم سر اصل مطلب
😍😍😍

چاپ:
از نظر كيفيت چاپ ما به شما تضمين كيفيت می دهيم و هر مشكلی كه از نظر كارشناسان ما در زمينه چاپ مشكل حساب شود با هزينه استديو برای شما جبران ميشه
✅چاپ سيلك يا ابريشمی:
بهترين نوع چاپ از نظر مقاومت، زيبايی و سادگی است كه معمولا چاپ هاي ما روی اين كاغذ انجام می شود.
اين چاپ و كاغذ به شما اين امكان را می دهد كه حتی با كشيدن ناخن روی اين عكس هيچ مشكلی برای عكس ايجاد نكند و اگر لكی روی عكس شما ايجاد شد می توانيد با دستمال تميز كنيد🥰
✅چاپ متاليك يا براق:
بسيار حساس است و براي برگه های آلبوم با خواست شما انجام می شود.
(با چاپ سيلك تفاوت قيمت دارد)
✅چاپ VIP
براي شاسی های بزرگ يا برگه های آلبوم و حتی جلد آلبوم پيشنهاد می شود.
(با چاپ سيلك تفاوت قيمت دارد)